Protectia Muncii
securitatea muncii

 Legislatie Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Situatii de Urgenta


Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - ACTUALIZATĂ 
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă - actualizată
Ordinul MAI nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 
Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu 
Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă 
Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă - ACTUALIZAT 
Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă 
Ordinul MAI nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă 
Ordinul MAI nr. 188/2009 pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă 
Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.


Ordinul MAI nr. 1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale (...)
Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor
Ordinul MAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor 
Ordinul MIRA nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu - actualizat 
Ordinul MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice
Ordinul MAI nr. 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Ordinul MAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor
Ordinul comun MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr. 247/1.235/631/1.130/2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei
Ordinul IGSU nr. 1045/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice 
Ordinul MIRA nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu 
Ordinul MIRA/MADR nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale 
Ordinul MIRA nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea
Ordinul MAI nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber 
Ordinul MAI/MCCPN nr. 28/2338/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult
Ordinul MDRL/MAI nr. 1.078/326/2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ NP 127:2009
Ordinul MAI/MDRT nr. 118/1709/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitaţi de alimentaţie publică şi unitaţi de agrement 
Ordinul MAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţii aferente
Ordinul MAI nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ
Ordinul MAI nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii
Hotărârea Guvernului nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă
Ordinul MIRA nr. 632/2008 privind implementarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
Ordinul MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr. 247/1235/631/1130/2007 privind aprobarea planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei
Hotărârea Guvernului nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă
Ordinul MAI nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei
Ordinul MAI nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă Hotărârea Guvernului nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
Hotărârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
Hotărârea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
Ordinul MAI nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste
Ordinul MTCT/MAI nr. 1.995/2005/1.160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren
Ordinul MAI/MMGA nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale
Ordinul MDLPL/MIRA nr. 970/559/2008 pentru aprobarea Procedurii de inventariere a locuinţelor afectate de calamităţi naturale
Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare
Ordinul MAI nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
Hotărârea Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private
Ordinul MAI nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
Ordinul MAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă
Ordinul MIRA nr. 483/2008 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
Ordinul MIRA nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012
Ordinul MIRA nr. 562/2008 privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de funcţionare a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA

 

 Powered by Info-ssm

trafic ranking

Statistici web